જુનિયર ક્લાર્ક પરીક્ષા પેપર 2023

જોબ રિક્રુટમેન્ટ બોર્ડ  ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી બોર્ડ (GPSSB)

ગુજરાત પંચાયત વિભાગ દ્વારા મોકૂફ થયેલ જુનિયર કલાર્ક પરીક્ષા 9 એપ્રિલ ના રોજ લેવાયેલ હતી

પરીક્ષા માં લેવાયેલ જુનિયર ક્લાર્ક પેપરની PDF મુકેલ છે , જેથી આવનાર પરીક્ષા માટે ઉપયોગી બની શકે છે

પરીક્ષા પેપર ડાઉનલોડ કરવા માટે http://mahitiapp.in/ ની મુલાકાત લો

મુખ્ય વેબપેજ પર, “પરીક્ષા પેપર ” ટેબ પર ક્લિક કરો. કોલ લેટર ડાઉનલોડ કરો

સત્તાવાર વેબસાઇટ https://gpssb.gujarat.gov.in/

જુનિયર ક્લાર્ક પરીક્ષા પેપર 2023